1050420_UBUNTU 出現BOOT區使用100%導至更新核心失敗的解決方式

UBUNTU 1404 預設的BOOT區只有240972KB=約230MB。

所以當UBUNTU 核心自動更新多次後,BOOT區可能會沒有空間而導至更新失敗,輕則無法更新,重則更新一半失敗導至無法開機。

 

所以要不定時檢視一下BOOT區,把較舊的核心移除掉。

df -h 可以看出容量大小及使用的百分比。

df 則是顯示以區塊的數量及使用百分比。

 

cd /boot

ls 看一下目錄,可以判斷出已安裝的核心版本,

 

apt-get purge linux-image-3.16.0-39-generic 移除舊的核心

 

若出現

下套件為自動安裝,並且已經無用:

linux-headers-3.16.0-30 linux-headers-3.16.0-30-generic

linux-headers-3.16.0-37 linux-headers-3.16.0-37-generic

linux-headers-3.16.0-38 linux-headers-3.16.0-38-generic

linux-headers-3.16.0-52 linux-headers-3.16.0-52-generic

linux-headers-3.16.0-53 linux-headers-3.16.0-53-generic

linux-headers-3.16.0-55 linux-headers-3.16.0-55-generic

linux-image-3.16.0-52-generic linux-image-3.16.0-53-generic

linux-image-extra-3.16.0-52-generic linux-image-extra-3.16.0-53-generic

Use ‘apt-get autoremove’ to remove them.

 

請輸入apt-get autoremove 移除無用的套件。

跳至工具列